Εξειδικευμένες Φορολογικές Υπηρεσίες

Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας για απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας

Απόκτηση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας για συγκεκριμένη φορολογική χρονιά από το Τμήμα Φορολογίας 

Πιστοποιητικό Εξαίρεσης Φυσικού Προσώπου (“Non – Dom”)

Αίτηση για πιστοποιητικό εξαίρεσης φυσικού προσώπου από καταβολή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς ως μη κάτοικος (Non – Domiciled)

Πιστοποιητικό Εκκαθάρισης Φόρου

Απόκτηση Πιστοποιητικού Εκκαθάρισης Φόρου από το Τμήμα Φορολογίας, όπου βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις

Φορολογικός Έλεγχος και Ενστάσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα φορολογικού ελέγχου από το Τμήμα Φορολογίας και υποβολή ενστάσεων

Πληρωμή Φορολογιών (PAYE, ΓεΣΥ, κτλ)

Βοήθεια σε πληρωμές Φόρου Εισοδήματος, ΓΕΣΥ και Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς, και άλλες φορολογίες